Propozície súťaže ZlatyErb.sk 2024

Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne Európsky inštitút, eSlovensko, Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a SK8 (Združenie Samosprávne kraje Slovenska).

 

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov Slovenska.

Slávnostné vyhlásenie 21. ročníka súťaže sa uskutoční v novembri 2024. Uzávierka prihlášok: 15. september 2024.

Prihlášky a návrhy k propozíciám 2024, prosím zašlite na emailovú adresu miro@drobny.sk

 

1. Orgány súťaže

1.1. Súťaž je organizovaná jednostupňovo.

1.2. Vyhlasovateľ menuje predsedu a členov poroty. Porota určuje víťazov súťaže. Predseda poroty sa podieľa na definícii hodnotiacich kritérií súťaže, koordinuje činnosť poroty a rozhoduje o prípadných sporoch. Porota má najmenej troch členov. Predseda poroty môže poveriť ďalšie nezávislé subjekty k vykonaniu špecifických hodnotení a testov ako podklad pre svoje rozhodnutia.

1.3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť súťažiaci, ktorí majú priamy vzťah k niektorému z členov poroty.

1.4. Súťaž je usporiadaná v spolupráci s projektom Zodpovedne.sk (http://zodpovedne.sk), Pomoc.sk (http://pomoc.sk), Stopline.sk (http://stopline.sk), Ovce.sk, Ktojedalsi.sk, Sidliskovysen.sk, Kybersikanovanie.sk, Nehejtuj.sk, Nezavislost.sk, Matfilipa.sk, Noproblemos.sk, Bezinternetu.sk.

 

1.5. Webové stránky súťaže sú na adrese: http://ZlatyErb.sk.

 

2. Súťažiaci, predmet, kategórie a špeciálne ceny

2.1. Súťažiaci sú samosprávne kraje, mestá, mestské časti a obce SR. Predmetom súťaže sú oficiálne webové stránky a elektronické služby samosprávnych krajov, miest, mestských časí a obcí SR. Hodnotenie sa vzťahuje na stav v čase posudzovania.

2.2. Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách:

 1. Najlepšia stránka Samosprávneho kraja
 2. Najlepšia stránka miest a mestských častí (Bratislava, Košice)
 3. Najlepšia stránka obcí

2.3. Webová stránka samosprávy, ktorá získa najvyššie ohodnotenia u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže, získa ocenenie Grand Prix SK-NIC a zároveň nomináciu na medzinárodnú súťaž Eurocrest.

2.4. Špeciálne ceny sú udeľované nasledovne:

 1. Najlepšia bezbariérová stránka samospráv
 2. Osobnosť - za dlhodobý prínos v oblasti informatizácie samospráv (cena Mariána Minaroviča)

Môžu byť udelené ďalšie špeciálne ceny, ak porotu zaujme niektorá z hodnotených stránok alebo služieb napr. za dlhodobý prínos v oblasti informatizácie samospráv, najlepšia elektronická služba samospráv v oblasti mobilnej komunikácie, najlepšiu stránku zahraničnej samosprávy v slovenskom jazyku, najlepšia neoficiálna stránka samospráv, najlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná Ústredným portálom verejnej správy a podobne.

2.5. Zodpovednou osobou za súťažiaceho je jeho štatutárny zástupca, ktorý určuje svoju kontaktnú osobu.

2.6. Do súťaže sa prihlasujú samosprávy automaticky, ak sa v minulých ročníkoch umiestnili do piateho miesta.

2.7. V prípade pochybností či sporu o oficiálnej podpore webových stránok samosprávou, služby či pravdivosti prihlásenia zo strany súťažiacich je rozhodujúce súhlasné vyjadrenie jeho štatutárneho zástupcu.

2.8. Vyhlasovatelia ani ďalšie orgány súťaže v žiadnom prípade nezodpovedajú za obsah stránok ani ich častí, ktoré sú predmetom súťaže. Stránky, ktoré nezodpovedajú platným zákonom SR alebo porušujú morálne pravidlá, môžu byť aj dodatočne zo súťaže vyradené.

 

3. Kritériá súťaže

3.1. V hlavných kategóriách porota hodnotí nasledovné kritéria:

 1. Test reakcie na žiadosť o poskytnutie informácií
  1. Jednoduchá identifikácia emailového kontaktu
  2. Porota kontaktuje emailom samosprávu so žiadosťou o poskytnutie informácií
 2. Povinne zverejňované informácie I
  1. Spôsob zriadenia samosprávy, jej právomoci (kompetencie) a popis organizačnej štruktúry
  2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z. z., informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania
  3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia samosprávy podľa Občianskeho súdneho poriadku, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
  4. Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
  5. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve
  6. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony
  7. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
  8. Termíny zasadnutí zastupiteľstva
  9. Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva
 3. Povinne zverejňované informácie II. 
  1. Zverejnenie návrhu programu rokovania pred zasadnutím zastupiteľstva
  2. Zápisnice z verejných schôdzí zastupiteľstva
  3. Texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN) pred zasadnutím zastupiteľstva
  4. Texty schválených VZN po ich schválení zastupiteľstvom
  5. Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva
  6. Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií
  7. Menné výpisy o hlasovaní poslancov na verejných zasadnutiach zastupiteľstva
  8. Informácie o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám (označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa)
  9. Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
  10. Informácie o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (napr. konania o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 4. Povinne zverejňované informácie III.
  1. Úroveň zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z
 5. Odporúčané informácie, služby
  1. Kontakty na poslancov zastupiteľstiev
  2. Informácie o poslancoch (fotografia, životopis, oblasť práce, politická príslušnosť...)
  3. Materiály poslancov k verejným rokovaniam zastupiteľstiev
  4. Majetkové priznania verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  5. Zvukový, obrazový záznam schôdzí zastupiteľstiev
  6. Vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží a výberových konaní
  7. Predaj a prenájom majetku mesta (katastrálne mapy, fotografie objektov...)
  8. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, územný plán, investičné ponuky pre zahraničných investorov, ďalšie rozvojové dokumenty
  9. Informácie o ochrane osobných údajov (GPRD)
  10. Užitočné odkazy na verejnoprospešné projekty alebo združenia (napr. Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Ziss.sk...)
 6. Informácie v oblasti cestovného ruchu
  1. Fakty o VÚC, meste, mestskej časti alebo obci
  2. História, pamiatky
  3. Elektronická verzia regionálneho spravodajstva
  4. Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  5. Ubytovacie a stravovacie kapacity
  6. Geografické mapové služby
  7. Dopravné informácie
  8. Fotogalérie, panoramatické fotografie, elektronické pohľadnice, videogalérie
  9. Cudzojazyčné informácie
 7. Ovládanie webu, navigácia a grafické spracovanie stránky
  1. Označenie pozície zobrazenej stránky v hierarchii webu
  2. Použitie odkazov v texte (odkazy sú zreteľné a smerodajné)
  3. Mapa webu
  4. Vyhľadávacie nástroje (s prihliadnutím na úroveň poskytovaných výsledkov)
  5. Výtvarné pôsobenie stránky s ohľadom na dôstojnosť oficiálnej stránky a dôveryhodnosť obsahu; Nápaditosť riešenia užívateľského rozhrania pre dobrú ergonómiu práce so stránkou (použitie obrázkov, optimalizácia kB)
  6. Originalita grafického dizajnu stránky vo väzbe na korporátnu identitu obce (regiónu), súlad s vizuálnym štýlom iných komunikačných prostriedkov obce (regiónu)
 8. Prehľadnosť
  1. Zrozumiteľná štruktúra webu (prehľadné členenie webu, jasné a presné názvy stránok); Jednoduchá orientácia v hierarchii webu pomocou odkazov (vhodné umiestnenie navigačného menu na stránkach, jednoduchá ovládateľnosť menu, intuitívne formulácie odkazov v menu, jednotnosť menu po celom webe, odkaz na titulnú stránku na všetkých stránkach
 9. Bezbariérová prístupnosť
  1. Test (základná úroveň dostupnosti)
 10. Pomocné služby
  1. Zasielanie noviniek mailom, RSS a/alebo mobilom
  2. Diskusie
  3. Prepojenie stránky so sociálnymi sieťami (Facebook, Twitter, YouTube...)
  4. Dostupnosť otvorených dát
  5. Prepojiteľnosť stránky na elektronické služby
 11. Technická správnosť
  1. HTML/XML kódu (http://validator.w3.org/)
  2. Správnosť CSS kódu (http://jigsaw.w3.org/css-validator/)
  3. Nezávislosť na zobrazení v rôznych prehliadačoch, zobrazenie v textovom prehliadači
  4. Responzívny dizajn - zobrazenie stránky v mobilnom zariadení (tablet, mobilný telefón...)
  5. Použitie SSL certifikátu, mixed content - nezabezpečené časti stránky

 

3.2. Pre hodnotenie jednotlivých kritérií je spracovaná metodika. Porotcovia udeľujú body jednotlivým kritériám v škále 0; 1; 2; 3; 4; 5, kde 0 je najhoršie a 5 je najlepšie hodnotenie. Výsledné poradie sa určí podľa váženého priemeru počtu bodov udelených jednotlivým kritériám. Porota stanoví poradie 1., 2., 3., 4. a 5. miesto v kategóriách „Najlepšia stránka miest a mestských častí (Bratislava, Košice)“ a „Najlepšia stránka obcí“. V kategórii „Najlepšia stránka Samosprávneho kraja resp. Vyššieho územného celku (VÚC)“ porota udelí 1., 2. a 3. miesto (vo všetkých troch kategóriách víťaz získava Hlavnú cenu a ďalší v poradí cenu bez určenia poradia).

V prípade rovnosti bodov súťažiacich rozhoduje o poradí predseda poroty. Výsledok hodnotenia je zverejnený na internete.

3.3. Špeciálne ceny udeľujú vybraní porotcovia a partneri súťaže podľa osobitných kritérií jednotlivých ocenení.

 

(zmeny vyhradené) 

 

Ďalšie informácie:

Miroslav Drobný, tel.: 0948 20 10 15, email: miro(zavináč)drobny.sk

 • Ciele súťaže

  Podporiť a oceniť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností.

 • Propozície 2024

  Ak máte pripomienky a návrhy k propozíciám 2024, prosím zašlite nám ich.

 • Registrácia 2024

  Prihlasovanie do súťaže Zlatýerb.sk 2024 je možné zaslaním prihlášky na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  V zozname registrovaní si skontrolujte, či ste boli zaradení do súťaže.

 • Registrovaní 2024

  Zoznam všetkých registrovaných oficiálnych web stránok miest a obcí do súťaže pre ročník 2024. Skontrolujte si svoju registráciu.

Na stiahnutie

Propozície súťaže
Tlačové správy
Hodnotenie poroty
Diplomy
 •