súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky 
 

Propozície súťaže ZlatyErb.sk 2014

(zmeny vyhradené)

Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne eSlovensko o. z. (http://eSlovensko.sk), Únia miest Slovenska (http://Unia-miest.eu) a Združenie informatikov samospráv Slovenska (http://ZISS.sk) a pod záštitou vysokých ústavných činiteľov a splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Slávnostné vyhlásenie 11. ročníka súťaže a zahájenie príjmu prihlášok stránok a služieb súťažiacimi sa uskutoční 13. júna 2014 počas XXIV. snemu Únie miest Slovenska. Uzávierka prihlášok: 30. september 2014. Vyhodnotenie najlepších stránok v hlavných kategóriách a špeciálnych cenách: november 2014.

 

1. Orgány súťaže

1.1. Súťaž je organizovaná jednostupňovo.

1.2. Vyhlasovateľ menuje predsedu a členov poroty. Porota určuje víťazov súťaže. Predseda poroty sa podieľa na definícii hodnotiacich kritérií súťaže, koordinuje činnosť poroty a rozhoduje o prípadných sporoch. Porota má najmenej troch členov. Predseda poroty môže poveriť ďalšie nezávislé subjekty k vykonaniu špecifických hodnotení a testov ako podklad pre svoje rozhodnutia.

1.3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť súťažiaci, ktorí majú priamy vzťah k niektorému z členov poroty.

1.4. Súťaž je usporiadaná v spolupráci s projektom Zodpovedne.sk (http://zodpovedne.sk), Pomoc.sk (http://pomoc.sk), Stopline.sk (http://stopline.sk), OVCE.sk (http://ovce.sk) a konferenciou ITAPA (http://www.itapa.sk).

1.5. Webové stránky súťaže sú na adrese: http://ZlatyErb.sk.

 

2. Súťažiaci, predmet, kategórie a špeciálne ceny

2.1. Súťažiaci sú samosprávne kraje, mestá, mestské časti a obce SR. Predmetom súťaže sú oficiálne webové stránky a elektronické služby samosprávnych krajov, miest, mestských časí a obcí SR. Hodnotenie sa vzťahuje na stav v čase posudzovania.

2.2. Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách:

 1. Najlepšia stránka Samosprávneho kraja
 2. Najlepšia stránka miest a mestských častí (Bratislava, Košice)
 3. Najlepšia stránka obcí

2.3. Webová stránka samosprávy, ktorá získa najvyššie ohodnotenia u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže, získa ocenenie Grand Prix a zároveň nomináciu na medzinárodnú súťaž Eurocrest.

2.4. Špeciálne ceny sú udeľované nasledovne:

 1. Najlepšia elektronická služba samospráv
 2. Najlepšia bezbariérová stránka samospráv

Môžu byť udelené ďalšie špeciálne ceny, ak porotu zaujme niektorá z hodnotených stránok alebo služieb napr. za dlhodobý prínos v oblasti informatizácie samospráv, najlepšia elektronická služba samospráv v oblasti mobilnej komunikácie, najlepšiu stránku zahraničnej samosprávy v slovenskom jazyku, najlepšia neoficiálna stránka samospráv, najlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná Ústredným portálom verejnej správy a podobne.

2.5. Zodpovednou osobou za súťažiaceho je jeho štatutárny zástupca, ktorý určuje svoju kontaktnú osobu.

2.6. Do súťaže sa prihlasujú samosprávy automaticky, ak sa v minulých ročníkoch umiestnili do piateho miesta a sú to: Banská Bystrica, Bardejov, Bernolákovo, Bešeňová, Bratislava - Hlavné mesto, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Petržalka, Bytča, Cígeľ, Čadca, Čierny Balog, Dekýš, Dubnica nad Váhom, Galanta, Handlová, Hažín, Heľpa, Hlohovec, Horné Srnie, Chocholná-Velčice, Chrenovec-Brusno, Ilava, Kálnica, Kežmarok, Klátová Nová Ves, Klokočov (okr.Čadca), Komárno, Košice, Krajné, Kremnica, Krivosúd-Bodovka, Levice, Liptovský Mikuláš, Ľubica, Lučenec, Malacky, Martin, Melčice-Lieskové, Nemčovice, Nitra, Nitrianska Blatnica, Nová Dubnica, Ostrý Grúň, Piešťany, Poprad, Prešov, Pruské, Ražňany, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Senec, Skačany, Skalica, Šaľa, Trenčín, Trnava, Trnavá Hora, Turčianske Teplice, Valaská Belá, Vráble, Zvolen, Žilina, VÚC Banská Bystrica, VÚC Bratislava, VÚC Košice, VÚC Nitra, VÚC Prešov, VÚC Trenčín, VÚC Trnava, VÚC Žilina.

2.7. Súťažiaci môžu v stanovenom termíne a predpísanom webovom formulári prihlásiť a popísať webové stránky alebo elektronickú službu, ktoré prevádzkujú. Autor registrácie musí disponovať platnou emailovou schránkou. Členovia poroty majú tiež právo prihlásiť do súťaže webovú stránku alebo elektronickú službu samosprávy.

2.8. V prípade pochybností či sporu o oficiálnej podpore webových stránok samosprávou, služby či pravdivosti prihlásenia zo strany súťažiacich je rozhodujúce súhlasné vyjadrenie jeho štatutárneho zástupcu.

2.9. Vyhlasovatelia ani ďalšie orgány súťaže v žiadnom prípade nezodpovedajú za obsah stránok ani ich častí, ktoré sú predmetom súťaže. Stránky, ktoré nezodpovedajú platným zákonom SR alebo porušujú morálne pravidlá, môžu byť aj dodatočne zo súťaže vyradené.

 

3. Kritériá súťaže

3.1. V hlavných kategóriách porota hodnotí nasledovné kritéria:

 1. Test reakcie na žiadosť o poskytnutie informácií
  1. Jednoduchá identifikácia emailového kontaktu
  2. Porota kontaktuje emailom samosprávu so žiadosťou o poskytnutie informácií
 2. Povinne zverejňované informácie I
  1. Spôsob zriadenia samosprávy, jej právomoci (kompetencie) a popis organizačnej štruktúry
  2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z. z., informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania
  3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia samosprávy podľa Občianskeho súdneho poriadku, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
  4. Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
  5. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve
  6. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony
  7. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
  8. Termíny zasadnutí zastupiteľstva
  9. Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva
 3. Povinne zverejňované informácie II. 
  1. Zverejnenie návrhu programu rokovania pred zasadnutím zastupiteľstva
  2. Zápisnice z verejných schôdzí zastupiteľstva
  3. Texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN) pred zasadnutím zastupiteľstva
  4. Texty schválených VZN po ich schválení zastupiteľstvom
  5. Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva
  6. Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií
  7. Menné výpisy o hlasovaní poslancov na verejných zasadnutiach zastupiteľstva
  8. Informácie o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám (označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa)
  9. Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
  10. Informácie o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (napr. konania o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 4. Povinne zverejňované informácie III.
  1. Úroveň zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z
 5. Odporúčané informácie, služby
  1. Kontakty na poslancov zastupiteľstiev
  2. Informácie o poslancoch (fotografia, životopis, oblasť práce, politická príslušnosť...)
  3. Materiály poslancov k verejným rokovaniam zastupiteľstiev
  4. Majetkové priznania verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  5. Zvukový, obrazový záznam schôdzí zastupiteľstiev
  6. Vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží a výberových konaní
  7. Predaj a prenájom majetku mesta (katastrálne mapy, fotografie objektov...)
  8. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, územný plán, investičné ponuky pre zahraničných investorov, ďalšie rozvojové dokumenty
  9. FAQ
  10. Užitočné odkazy na verejnoprospešné projekty alebo združenia (Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Ziss.sk...)
 6. Informácie v oblasti cestovného ruchu
  1. Fakty o VÚC, meste, mestskej časti alebo obci
  2. História, pamiatky
  3. Elektronická verzia regionálneho spravodajstva
  4. Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  5. Ubytovacie a stravovacie kapacity
  6. Adresár firiem a inštitúcií
  7. Geografické mapové služby
  8. Dopravné informácie
  9. Fotogalérie, panoramatické fotografie, elektronické pohľadnice
  10. Webové kamery, videogalérie
  11. Cudzojazyčné informácie
 7. Ovládanie webu, navigácia, prehľadnosť a grafické spracovanie stránky
  1. Zrozumiteľná štruktúra webu (prehľadné členenie webu, jasné a presné názvy stránok); Jednoduchá orientácia v hierarchii webu pomocou odkazov (vhodné umiestnenie navigačného menu na stránkach, jednoduchá ovládateľnosť menu, intuitívne formulácie odkazov v menu, jednotnosť menu po celom webe, odkaz na titulnú stránku na všetkých stránkach
  2. Označenie pozície zobrazenej stránky v hierarchii webu
  3. Použitie odkazov v texte (odkazy sú zreteľné a smerodajné)
  4. Mapa webu
  5. Vyhľadávacie nástroje (s prihliadnutím na úroveň poskytovaných výsledkov)
  6. Výtvarné pôsobenie stránky s ohľadom na dôstojnosť oficiálnej stránky a dôveryhodnosť obsahu; Nápaditosť riešenia užívateľského rozhrania pre dobrú ergonómiu práce so stránkou (použitie obrázkov, optimalizácia kB)
  7. Originalita grafického dizajnu stránky vo väzbe na korporátnu identitu obce (regiónu), súlad s vizuálnym štýlom iných komunikačných prostriedkov obce (regiónu)
 8. Bezbariérová prístupnosť
  1. Test (základná úroveň dostupnosti) 
 9. Pomocné služby
  1. Tlačová verzia stránok
  2. Zasielanie noviniek
  3. RSS (Really Simple Syndication - technológie založená na XML, ktorá slúži k prepojovaniu webového obsahu)
  4. Diskusie
  5. Prepojenie stránky so sociálnymi sieťami (Facebook, Twitter, YouTube...)
 10. Technická správnosť
  1. HTML/XML kódu (http://validator.w3.org/)
  2. Správnosť CSS kódu (http://jigsaw.w3.org/css-validator/)
  3. Nezávislosť na zobrazení v rôznych prehliadačoch, zobrazenie v textovom prehliadači
  4. Indexovateľnosť vyhľadávacími strojmi (Google...) v prípade dynamicky generovaných stránok; SEO (Search Engine Optimization - technológia vedúca k tomu, aby stránka bola vo vyhľadávačoch hodnotená lepšie)
  5. Zobrazenie stránky v mobilnom zariadení (PDA, mobilný telefón...)
 11. Dodržiavanie štandardov funkčnosti webových stránok
  1. Obsah webového sídla
  2. Komponenty a funkcionality webových sídiel podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (312/2010 Z. z.)

 

3.2. Pre hodnotenie jednotlivých kritérií je spracovaná metodika. Porotcovia udeľujú body jednotlivým kritériám v škále 0; 1; 2; 3; 4; 5, kde 0 je najhoršie a 5 je najlepšie hodnotenie. Výsledné poradie sa určí podľa váženého priemeru počtu bodov udelených jednotlivým kritériám. Porota stanoví poradie 1., 2., 3., 4. a 5. miesto v kategóriách „Najlepšia stránka miest a mestských častí (Bratislava, Košice)“ a „Najlepšia stránka obcí“. V kategórii „Najlepšia stránka Samosprávneho kraja resp. Vyššieho územného celku (VÚC)“ porota udelí 1., 2. a 3. miesto (vo všetkých troch kategóriách víťaz získava Hlavnú cenu a ďalší v poradí cenu bez určenia poradia).

V prípade rovnosti bodov súťažiacich rozhoduje o poradí predseda poroty. Výsledok hodnotenia je zverejnený na internete.

3.3. Špeciálne ceny udeľujú vybraní porotcovia a partneri súťaže podľa osobitných kritérií jednotlivých ocenení.

 

Ďalšie informácie:

Miroslav Drobný tel. 02 654 237 39, mobil: 0948 201 015, email: miroslav.drobny(zavináč)eslovensko.sk; www.eslovensko.sk

Marián Minarovič tel. 02 544 359 14, mobil: 0905 428 999, email: umosr(zavináč)gtinet.sk; www.unia-miest.skstiahni dokument » nové okno

Propozície súťaže ZlatyErb.sk na stiahnutie

formát PDF, veľkosť 632 kB